Benfe: Chräsdaagsevangelium - online-Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

     online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt
                         http://www.wittgensteiner-platt.de
                                              Hgg. von Dr. Peter Kickartz
Title
Direkt zum Seiteninhalt
Meine Website

Meine Website

Benfe: Chräsdaagsevangelium

Ebene 3: Videos
Onn`s Kännd loog em Furradroog
 
 
Chrässdoogsevangelien
 
e Wettgestääna Mundord
 
ver de Benfe
 
vo de Strekkweiwa
 
 
Aus`m Evangelium nom Lukas, öschdes Gabiddel, Obschneääd 26-38
 
 
 
Onn em seksde Moonad worre da Engel Gabriel vo God geschekkd, enne Stood e Galiläa, die Nazareth hääsd,
zu na Jongfraa die`m Mann versproche wor, mem Nome Josef aus `m Haus David:
onn die Jongfraa hiss Maria.
Onn da Engel koom zu ämm onn sääd: Sei gegriisd, du Begnadede! Da Herr äss med deer.
Ääs griid awwa `n  waane Schrägge weje da Rede onn doochde: Woss vern Gruus äss doss da?
Onn da Engel sääd zu ämm: Brojesd kää Anngesd zu hoo, Maria, du hossd Gnade bei God gefonne.
Loohs da, du wöschd e annare Ömstänne komme onn en Jonnge grije, onn du sadd ämm da Noome Jesus gää.
Hää wäd groos wäärn on Jonnge vom Hejesde genaand wäärn;
Onn God da Herr wäd ämm da Droon vo seim Vadda David gää.
Onn hää wäd Könich sei öwwa doss Haus Jakob e Ewichkäd, onn ämm sein Reich wäd kää Ännge hoo.
Do sääds Maria gäjen Engel: Wie sall doss da gee, wo ech doch känn Mann hoo?
Dodroff sääd da Engel zu ämm: Da Heilije Geisd wäd öwwa dech komme, onn de Krafd vom Hejesde wäd dech öwwaschadde:
Desweje wäd ääch doss Heilije, doss geboorn wäd,
 Goddes Jonnge genaannd wäärn.
Onn gugg, z` Elisabeth, deine Verwaande, äss ääch e annare Ömstänne onn griid e äärem Aala `n Jonnge, onn ääs äss etze em seksde Moonad, vo der ma sääd, doss ääs kää Känne grije ka.
 Bei God äss alles mejelech.
Maria awwa sääd: Gugg, ech sei vom Herrn de Magd; mer bassiird, woss du mer gesääd hossd.
Onn da Engel ginng vonem wegg.

 
   Aus`m Evangelium nom Lukas, öschdes Gabiddel, Obschneääd 39-56
  
                                          No poor Dooje moochde sechs Maria off `n Weeg onn ginng schwennge e ne Stood e de Berje vo Galiläa.
                                     `S ginng e doss Haus vom Zacharias onn sääd  “Dach” vers Elisabeth.
                                                   Wies Elisabeth `z Maria hodde, hebbde doss Kännd e seim Leib. Doo worre `z Elisabeth vom Heilijen Geisd gestäggd.
                                                                                  Onn riff med hadda Stämme: Gesegned bässd du mii als alle annare Weiwa onn gesegned äss die Frochd vo deim Leib.
                               Wer sein ech, doss de Modda vo meim Herrn zu mer kemmd?
                                   E dämm Äjeblägg, wie ech dein Gruus hodde, heppde doss Kännd ver Glegge e meim Leib.
                             Seelich äss die, die geglääwed hodd, doss woor wann äss, woss da Herr ämm saa liss.
Do sääds Maria:
                                                                                                                                  Vers:
Meine Seele breisd die Größe vom Herrn,
onn mein Geisd juweld öwwa God, meim Redda.
Denn off seine klääne Magd hodd hää geguggd.
Denn da Mechdije hodd Gurres o mer gedoo
onn sein Noome äss heilech.
                                                                                                               Sei erbarme äss med dää, die änn ehre
gelld ver imma onn alle Zeid.
Hää mechd gewalldijes Wäkk;
                                                                                                     Hää zerstraawed, die em Herze volla Hoogmud sei;  
Hää schmeusd die Mechdije vom Droon
erhäärwed die Klääne.
Die Honngernde beschänngd hää med seina Gabe
onn lessd die Rääche leer ausgee.
Hää kemmad sech öm sein Knäächd Israel
                                                                                                               doss hää innse Aale versproche hodd,
Abraham onn seine Nookomme off eewich.
                                                                                            Onns Maria blääb drei Moonade bei ämm; do ginngs no Hääme zeregge.
 
  
 
Aus`m Evangelium nom Lukas, zweedes Gabiddel, Obschneääd 1-7
E dörre Dooje goob Kaiser Augustus da Befääl, alle Eewoona vom Reich e Bicha eetra zu losse.
Doss bassiirde zum öschde Mool, domols wor Quirinus da Laandfläja vo Syrien.
Do ginng jeda e seine Stood, öm sech offschreiwe zu losse.
Desweje ginng ääch da Josef vo da Stood Nazareth e Galiläa roff no Judäa e de Stood Davids, die Betlehem hiss; denn hää woll sech eeschreiwe mem Maria, seina Verlowede, die e annare Ömstänne äss.
Wie se do wonn, koom vers Maria de Zeid, doss Kännd zu grije.
Onn ääs greeg `n Jonnge, da Öschdgeborene. Ääs weggelden e Lombe onn läären en Furradroog,
weil e da Herberje känn Platz ver se wor.
  
  
Aus`m Evangelium nom Lukas, zweedes Gabiddel, Obschneääd 8-20
 
E dörra Gejend wonn Hedde offem freie Fäld onn bassde e da Nochd off ääre Härde off.
Do koom da Engel vom Herrn no dää onn doss Lichd vom Herrn ömgob se.
Se harre waane Anngesd,
da Engel sääd awwa gäje se: Hodd kää Anngesd, denn ech saa och ne gurre Noorechd,
di `m gaanze Voolk zudääl wäärn sall:
Haure äss och e da Stood Davids da Redda geboorn wann: hää äss da Messias, da Herr
Onn doss sall ver och doss Zäche sei: Eer wäd e Kännd fänne, doss e Lombe geweggeld, em Furradroog leud.
                                                                                   Onn off äämol wor beim Engel `n himmlisches Heer, doss God loowede onn sääd:
Ehre God e da Hee on off da Ääre äss Friede bein Määnsche seina Gnade.
Wie de Engel se verlosse hadde onn en Himmel zeregge moochde, schwasde de Hedde zunenää:
Kommd, mer gee no Betlehem, öm doss zu sii, woss inns da Herr saa liss.
Se liffe schwennge do henn onn fonnes Maria onn da Josef onn doss Kännd, doss em Furradroog loog.
Wie `ses sooje, vazaalde se, woss ään öwwa doss Kännd gesääd wann äss.
Onn alle, die doss hodde, wonnade sech öwwa doss Azaalde vo de Hedde.
Maria awwa behill sech alles, woss bassiird wor, e seim Herze onn doochde dodröwwa noo.
De Hedde ginnge zeregge, rüümde onn loowede God ver doss, woss se gehodd on gesii hadde;
denn alles wor genau so basiird, wie `sen gesääd wann wor.
 
  
Aus`m Evangelium nom Matthäus, öschdes Gabiddel, Obschneääd 18-25
 
Med da Gebuurd vom Jesus Christi wor doss so:
`S Maria, seine Modda, wor näämlich mem Josef verloowed; onn befeer se öwwehäppd rechdech zusoome koome wonn, wors e annare Ömmstänne- döch de Heilije Geisd.
Josef, äären Mann, der geräächd wor onns ned bloss stelle woll, woll e alla Stille vonem weggee.
Wie hää noch dodröwwa nodoochde, komm ämm da Engel vom Herrn em Träm onn sääd:
Josef, Davids Jonnge, hoo kää Anngesd, `s Maria als deine Fraa zu nämme;
doss Kännd woss se griid, äss vom Heilije Geisd.
Ääs wäd `n Jonnge grije; dämm sadd du da Noome Jesus gää; denn hää wäd sein Voolk vo äären Sünde frei mache.
Doss alles bassiird, doss sech doss bewoorhäded, woss mer vom Herrn däch de Profede gewoorn sei:
Guggd, de Jongfraa wäd e Kännd grije.
`S wäd `n Jonnge grije onn ma ged ämm da Noome Emanuel, doss hääsd owwasassd:
God äss med inns.
Wie da Josef wach worre, moochde hää doss, woss da Engel vom Herrn ämm gesääd hodd, onn noom seine Fraa bei sech.
Awwa hää koom äär ned zu noo, bäss se da Jonnge greje hodd.
Onn hää goob ämm da Nome Jesus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title
Impressum:

Dr. Peter Kickartz, 57319 Bad Berleburg - Hemschlar, Hof Rinthersbach. Postalisch: 52074 Aachen, Hans Böckler - Allee 3
Zurück zum Seiteninhalt