L - online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

Suchen
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

L

I - P

L Läabbäme - lunkeLäabbäme (Odf, Rkh, Rph) -

Laubbäume.


Läabfrösch (Odf, Rkh, Rph) -

Laubfrosch).


Läabräache (Odf, Rkh, Rph) -

Laubrechen.


Läabwälla (Odf, Rkh, Rph)

Laubwälder.


Läach (Odf, Rkh, Rph) -

Lauch. Odf: "Läach kemmd on  Salod."


Läaferei (Odf, Rkh, Rph) -

Lauferei. Odf.: "So ee Läaferei em naud."


Läaffeua (Odf, Rkh, Rph) -
Lauffeuer. Odf.: "Dos brätt sech aus, wie eh Läaffeuja."

Läafpass (Odf, Rkh, Rph) -
Laufpass. Odf.: "Hä hött dämm da Läafpass gegä."

Läafschreert (Odf, Rkh, Rph) -
Laufschritt. 

Laamber (Alh, Wun), Laambrijje (Bgh), Lambrie (Wdh) - 

Verbindung  zwischen Vorder- und Hinterwagen. Wun: "Da Laamber ärre laange Stange, die engerem Waakasde hergett. Die vabengt da Vorrerwaa merrem Hängerwaa."(Chr. Homrighausen) Bearb.: A. Benfer, Wdh

Laand
(Bgh, Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rph), Pl.: Lanner (Rld), Länner (Fdg) -
Land. Odf.: "D
u bäast bekaand ee Laand on Saand.  Bearb.: H. Parzinski, Rkh


laang (Bgh, Hem), laank (Fdg) -
lang. Fdg: "Doar eas so laank wie e beas Johr. 's' woar ned länger, sost hatt's e Schwänzje. De längste Zeit hon ech zugesieh." Rld: "Laange Beene mache" (lange Beine machen, fortlaufen)

Laangewesse -

Langewiese. Höhendorf im Norden des Altkreises Wittgenstein.

laatsche Hem) -
latschen.

Labbe (Odf, Rkh, Rph) -
Lappen.


labbe (Odf, Rkh, Rph) -
lappen, flicken. Odf: "Ech labbe deer de Hose. Do setz ech deer en Labbe nee. Da höss de ee gelabbde Hose. Wer ned labbt, de vanackt." 


lächalech (Odf, Rkh, Rph) -

lächerlich. Odf.: "Die Sache äas doch lächalech."

Lächalechkeid (Odf, Rkh, Rph) -
Lächerlichkeit. Odf.: "So ne Lächalechkeid."


Lache (Fdg, Rph) -
Lachen
. Fdg: "Dos kinnes de med na Ferra om Aschelche kitzele, zum Lache ged doas nur de Teppe nob en Käller. Ech ka d's Lache ned mieh v'rbe-ise."  Rld: „Deer vagett noch d’s Lache. Hä kunn's Lache ned mieh haale. Dämm äss d's Lache als lange vagange. Ma kinn feer Lache platze." Odf.: "
Du brängst mech noch zum Lache.


lache (Bgh, Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -

lachen. Odf.: "Do kaan ech doch nur drewwa lache. De lacht mech aus. Mer hon ins kabott gelacht. Lache äas gesond. Du hast mech ogelacht."  Fdg: "Do lachste dech kapott. Hä hörr gelacht, därr'm de Trenn kome. E mei'm gaanze Leawe hon ech noch  ned so gelacht.  Do lache jo de Hinner dreawwer. Hä lacht sei ee d's Foistche. D'r lachende Erwe. D'r lachende Dreatte."  Rld: "Ech kinn mech kraank lache. Dos weer mer awwa gelacht! (Man nimmt eine Drohung  nicht ernst. Man weist ein Ansinnen, ein unangenehmes Verlangen zurück.)  Mach, dass ech ned lache müss! (Damit wird ein Ansinnen zurückgewiesen.) Dä hot güd lache !  (Dem geht es gut.)  Dä hot naud ze lache. (Dem geht es schlecht. Er wird schlecht behandelt.)  Wer zeletzd lacht, lacht om beste. (Erst am Ende zeigt sich, wer wirklich den Vorteil für sich hat) Ma lacht, als ob ma se ned alle hett, dräckerich, dumm, wie ungescheit, ewwers ganze Gesechte, kabutt, kraank, schäpp, 'nen Ast, ewwer alle vier Backe, ee's Fäustche, ewwer jeden Dräck, ewwer de ejene Dummheet, aus vullem Hals. Dos hot mech lache gemocht. Hä wusste ned, ob'e lache orra heile sull. Dudrewwer kaannste doch nür lache. (Jemand benimmt sich ärgerlich, unverständlich, kindisch usw.) Dass ech ned lachen. (Über etwas Unsinniges, Unverständiges usw.) Lach ned su dinne !."


Lache (Fdg) -

Lachen. Fdg.: "Dear vergeat noch doas Lache."


lacherich (Fdg, Hem, Rld) -

d.h.: ein Zustand, in dem man an sich halten muß, um nicht in Gelächter auzubrechen) Odf.: " Du mächst mech lacherech."


Lachnommer (Odf, Rkh, Rph) -

Lachnummer Odf.: "Dos woar e Lachnommer." 


Läd (Odf, Rkh, Rph) -

Leid. Odf.. "Dos ärre gross Läd."


Ladde
(Fdg, Rld) – 

Latte.


Ladonge (Odf, Rkh, Rph) -

Ladung. Bearb.: H. Parzinski, Rkh


Laffmaul (Fdg) –

Laffmaul. Fdg.: „Du aales Laffmaul.“ (Schimpfwort)


lag

lägge (Bgh), leacke (Fdg) -
lecken. Fdg: "Du leacktest d'r de Fengern dono.(Chr. Hackler)


Läh (Odf) -

Lahn. Odf.: "Ech kommen vo da Läh."

Lähdol (Odf) -
Lahntal.


lahm (Fdg) -

ahm. Fdg.: "Du lahme Änte."


lähme (Hem, Odf, Rkh, Rph) -

lähmen. Odf: "Ech woar wie gelähmt. Dos lähmt mein Vastaand." Bearb.. H. Parzinski, Rkh


Lähmonge (Odf, Rkh, Rph) -

Lähmung.


laj
lajarn (Odf,Rkh,Rph) -
lagern. Odf.: "Dos Holz lajart ee da Lajahalle." Bearb.. H. Parzinski, Rkh

Lajahalle (Odf, Rkh, Rph) -
Lagerhalle. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Läjestao (Ban) -
Schiefergesteinsformation,  aus der früher die Griffel für die Schule selbst geschnitten wurden.

lam

lamesorelech (Ban) -
langsam, uninteressiert.

Lamm, Dim.: Lämmche (Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -
Lamm. Odf.: "Mei Herze schläart wie e Lämmerschwänzche."  

Lammel (Bgh, Odf, Rkh, Rph ), Lummel (Fdg, Hem) -
unordentliche Person, auch: unzuverlässiger Mensch. Schimpfwort. Hem: "En Lummel ärren Mann, dämm de Huse lammelich em de Beene hänge dütt. Saa werra dämm: Dü Lammelaasch, zieh der dos Deng doch endlich emuul huug." Odf: "Du bäast en aale Lammel."

Lammelaasch (Hem) -
Lammelarsch.

lammele (Hem,Odf, Rkh, Rph) -

unordentlich herumhängen, - baumeln. Odf: "Dos Kläd lammelt em dech rem."


lammelich (Hem, Rld), lammelech/ lommelech (Ban, Odf, Rkh, Rph) -

1. unordentlich, nachlässig. Odf: "Du beast awwa so lammelech ogezoge! Zig da mol de lommelijje Hose hoog. Du bäast en aale Lammel ." 2. Ban.: schlaff, weich.


Lämmerschwänzche (Odf, Rkh, Rph) - 
Lämmerschwänzchen.

lammfromm (Odf, Rkh, Rph) -

lammfromm.  Odf.: "De dut so lammfromm."


labde (Fdg) -

landen. "Du landest off d’r Mesde."


Länderei (Odf, Rkh, Rph) -

Länderei. Odf.. "De Bouer höt e große Länderei." 


Landschaft (Odf, Rkh, Rph) -

Landschaft.


Landfraa (Hem) -

Landfrau, Bäuerin.


Landwirtschaft -

Landwirtschaft. 


lange (Alh) -

"Ech langen deer mol eene."


Länsel (Odf, Rkh, Rph) -

ein aus neun bis zehn Halmen gewundenes Band, mit dem die Garben zusammengebunden wurden. 


länn/ lenn, lännde, gelännd (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph, Wun) -

lehnen. Imperativ: länn! Wun: ech länn, dü lennsd, hä lennd, mer länn, ehr lännd, se länn; Präteritum: ech lännde, dü länndest u.s.w. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh


lannan (Ban) -
lichterloh brennen, lodern.

Laompäch (Ban) -
Sauerampfer.

Laorjes (Ban) -
Schreihals.

Lapp (Ban) -
schlecht gewürzte Speise.

Lappschwanz (Fdg) –
Lappschwanz. Fdg.: „Du Lappschwanz.“ (Schimpfwort)

Lära/Lärra (Hem, Nle, Rld), Lerra (Odf, Rkh, Rph) -
Leder. Odf.:"De ged ma o d's Lerra."

läran (Hem, Rld), lerran (Odf, Rkh, Rph) -
ledern. Odf.: "Dos fiehlt sech lerran o." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lärahuse (Hem, Rld), Lerrrahose (Odf, Rkh, Rph) -
Lederhose. 

Lärajipp (Hem, Rld), Lerrajacke (Odf, Rkh, Rph) -
Lederjacke.

läre, lätt, gelätt (Odf, Rkh, Rph), leere, lätt, gelätt (Rld, Hm) -
leiten. Odf: "Ech läre de Kieh. Ech hon de Kuh gelätt. De höt mech zum Altar gelätt. Lätt dech om Gelända noff."

laure, lödde gelödd (Bgh, Wun), loire (Fdg), löire, lödde, gelödd (Hem, Rld), loure (Nle) -
läuten. ech lauren, dü löttst, hä lött, mer lauren, ehr lött, se lauren; Präteritum: ech lödde u.s.w.. "De Glocke löiren." "Se hon de Glocke gelött." Fdg: "Du herscht woss loire onn wäßt ned, wo de Glocke hänke. Bgh: "Edwos laure heere." 

läsche (Odf, Rkh, Rph)

löschen. Odf.: "Da Dorscht äas geläscht." 


Läschhorn (Odf, Rkh, Rph) -

Löschhorn. Odf.: "Du aales Läschhorn. (Schimpfwort).  


Läschpabeja (Odf, Rkh, Rph) -

Löschpapier. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh


läse, las, geläse  (Bgh, Rld),  lease, lus, gelease (Fdg), leerse (Odf, Rkh. Rph), läse, lies, geläse (Wun) - 

1. lesen. Ech läsen, dü leesd/ leesesd (geschlossenens "e"), hä leesd (geschlossenes "e"), mer läsen us.w. Wun, Präteritum: ech lies, dü liesest, hä lies, mer liesen u.s.w. Rld: "Ech las dos Büch." Odf.: "Leers mol wos do droff stett. Ech hon’s geleerse. Leer’s deer dos nomol derch." 2. sammeln

Odf.: "Mer leerse de Doffen off, die Faule wern raus geleerse. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Last (Fdg, Rld) –
Last. Rld: „Ma hot als sei Last med deer.“

Latsche (Odf,Rkh.Rph,) -
Latschen, Schlappen, Pantoffeln. Odf.: "Ech kippe glech aus de Latsche. Dug die aale Latsche aus . Die Schlabbe sei doch ausgelatscht." Bearb.: H. Parzinski, Rkh 

latsche (Odf, Rkh, Rph) -
latschen. Odf.: "De latscht ewwaall hen."

Latte (Odf, Rkh, Rph) - 
Latte. Odf: "De Zeje äas e nützlech Dia, sie fresst Hewwelspee, on sche-ist meterlaange Latte. Du höst se doch ned mieh all o da Latte."

Lattezau (Odf, Rkh, Rkp) -
Lattenzaun. 

Latterost (Odf, Rkh, Rph) -
Lattenrost. Bearb.. H. Parzinski, Rkh

Latz (Fdg) -
Latz, Hosenlatz, Schlabberlatz. Fdg.: „Machemol de Latz zu, d’s Voijelche fleut fort. Glech kriejeste ee feer’n Latz."

laura (Hem, Rld),  loira (Odf, Rkh, Rph) -
lauter.

Laus, Pl.: Laise (Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -
Laus. Odf.: "Da laust mech doch da Affe. Dämm ärre Laus ewwa de Läwwer gelöfe. Ech setzen mer doch kee Laus een Pelz."

lausche (Rld) -
lauschen.

lause (Fdg, Rld) -
lausen. Fdg.: "Du beasd wöll vom Affe gelaust wonn."

Lauser (Fdg, Rld) -
Lausbub.

Läuserig (Fdg) -
Lausub.

Lausejunge (Fdg, Rld) -
Lausejunge.

lausig (Fdg, Hem) -
lausig. Hem.:"Es äss lausig kaalt."

lause (Fdg, Rld) - 
lausen.

Lauser (Fdg, Rld) - 
Lauser. Schimpfwort.

Lausejonge (Fdg, Rld), Lausejunge (Hem, Rld) -
Lausejunge. (auch: Schimpfwort)

Lausewansd (Fdg, Rld) - 
Lauser, Lausejunge. Gegenüber einem Erwachsenen gebraucht eine Kundgebung der Nichtachtung, vergleichbar dem rheinschen Schimpfwort "Drecksack".

lausig (Fdg, Hem) - 
lausig. Hem.:"Es äss lausig kaalt."

Lawai (Ban) -
dauernde Wiederholungen

Läwad (Ban) -
Zecke. Ban.: "Mach däm Dier da Läwad aob."

Läwe/Lewe (Bgh, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph), Leawe (Fdg) -
Leben. Hem.:"Güd gefriehsteckd helft der ganze Daag, güd geärnted dos ganze Juhr, un güd gefrëiet dos ganze Läwe. Hä brengt Läwe ee de Bude. Mach 'em doch ned 's Läwe su sür! Ehr hot e Läwe wie Gott ee Frankreich. Med dämm Läwe dütt ma ned speele. Se hon züm Läwe ze wing un züm Sterwe ze veel." Odf.: "Es äas noch Lewe dre-in. Mach dech ab, wenn deer dei Lewe lieb äas."

läwe/ lewe (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph), leawe (Fdg) -
leben. Odf.: "Es lewet noch. Losses lewe."

läwensgefährlich (Hem, Rld), lewesgefeehrlech (Odf, Rkh, Rph) -
lebensgefährlich.

Läwensenne (Hem, Rld), Lewesänne (Odf, Rkh, Rph) -
Lebensende.

Läwensgefohr (Hem, Rld), Lewesgefohr (Odf, Rkh, Rph) -
Lebensgefahr. Odf.: "De äas ee Lewesgefohr."

Läwenskünstla (Hem, Rld), Leweskünstla (Odf, Rkh, Rph) -
Lebenskünstler. Odf.: "Dos äas en Leweskünstla."

läweslaang (Hem, Rld), leweslaang (Odf, Rkh, Rph) -
lebenslang. Odf.: "De äas ee Lewesgefohr."

Läwwa/Läwwer (Hem, Rld), Läawa/Läawwer (Odf, Rkh, Rph) -
Leber. Odf.:"Äas deer e Laus ewwa de Läawwa geläafe? Ech schwetze frei vo da Laäwwa." Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

läwwakraank (Hem, Rld), läawwakraank (Odf, Rkh, Rph) -
leberkrank. Bearb.. H. Parzinski, Rkh

Läwwaworscht (Hem, Rld), Läawwaworscht (Odf, Rkh, Rph) -
Leberwurst. Odf: "De Läwwawoarscht schmeckt arich gud off'm Leannebrod." Bearb.: Frank Benfer, Laa; H. Parzinsky, Rkh

Lawwes (Alh, Ban,Odf, Rkh, Rph) - 
Labbes, frecher Junge. Alh.: grobschlächtiger Kerl, Faulenzer, Nichtsnutz. Odf.: "Du aaler Lawwes. (Schimpfwort)."

leafsch (Fdg), läafsch (Odf, Rkh, Rph)  -
läufig. Fdg.: "
Doas Mänsch eas leafsch wie e Zoubel." Odf.: "Insen Korra äas läafsch."

läufig. Odf.: "Insen Körra äas läafsch."eafsc
Leawer (Fdg) -
Leber.  Fdg.: Der eas wöl e Laus eawer de Leawer geleafe."

Lebba/ Lebber (Ban, Bgh, Die, Fdg, Fis, Odf, Rkh, Rld, RphSch )
1. junger Ochse. (vgl. Wittenstein III, S. 319) "En Lebber ärren junge Osse, dä müss noch e klee wing wosse."  Odf: " Mer hon ee Lebbasche ehm Stall steh. Du bäast en  aaler Lebba! Schimpfwort." Ban.: kastrierter Ochse. 2. frecher Junge, Flegel. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh 

leblos (Odf, Rkh, Rph) -
leblos.

Leche (Odf, Rkh, Rph) -
Leiche. Odf.: "Nur ewwa mei Leche." 0 Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

Lecheauto (Odf, Rkh, Rph) - 
Leichenauto. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

Lechewaje (Odf, Rkh, Rph) -
Leichenwagen. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

Lechezog (Odf, Rkh, Rph) -
Leichenzug. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

lechtsinnech (Odf, Rkh, Rph) -
leichsinnig.

lechtfertech (Odf, Rkh, Rph) -
leichtfertig. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

Ledder
(Fdg, Hem) -
Leiter.

lee, leede/leere, geleed/geleet (Bgh, Hem, Rld, Wun) lee, lear, geleat (Fdg)–
legen
. Fdg.: "Ech lear'm naud en Wek.  Du learest doas beiseire.  Hä hörr'n eawwer geleat. Ech weall dear naud ee'n Wek lee." (Chr. Hackler)
Wun.: Imp.: leg, leet ! Präsens: ech leen, dü leest, hä leet, mer leen, ehr leet, se leen; Prät.: ech leere, dü leerest, hä leere, mer leeren, ehr leeret, se leeren; Konjunktiv, Pr.:ech leere dü leerest hä leere mer leeren, ehr leeret se leeren.

leed (Bgh, Hem), läd (Odf, Rkh, Rph) -
leid. Hem: "Es düt ma leed! Dos sein ech  leed" (Es tut mir leid. Das bin ich leid = keine Lust mehr haben.) Odf: "Loss dasch ned läd wern." Bearb.: H. Parzinsky

Leffel/Läffel Pl.: Leffel, Pl. Odf.: Leffen (Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -
Löffel. Odf: "Wenn de dech ned mostascht, krieste poar em de Leffen." Fdg.: "Ech houe deer gleje poor heanner de Läffeln."

Leeje (Odf, Rkh, Rph) -
Lüge. Odf: "Dos äss ne onvaschaamde Leeje. Leeje höt kurze Baa." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

lefte (Odf, Rkh, Rph) -
lüften. Odf.: "Hie muss mol geleftet wern." 

Leejedeppe (Odf, Rkh, Rph) -
Lügentopf. Odf: "Dos äss e Leejedeppe." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

leer (Fdg, Odf, Rkh, Rph) -
leer. Odf.: "Die Flaesche äas leer." Fdg.:  "Du dräschsd nur leeres Stroh."

leergeroumt (Odf, Rkh, Rph) -
leergeräumt. 

leere, ledde, geledd (Bgh, Rld, Wun), läe, lätt, gelätt (Fdg) -
leiten.  Wun:Imperativ. lee, le
et! ech leeren, dü lettst, hä lett, mer leeren, ehr lett, se leeren; Präteritum: ech ledde, dü leddest, hä ledde, mer ledden, ehr leddet, se ledden; Konjunktiv, Pr.: ech ledde, dü leddest, hä ledde, mer ledden, ehr leddet, se ledden.

Leersebuch (Odf, Rkh, Rph) -
Lesebuch. 
 
Leerserei (Odf, Rkh, Rph) -
Leserei.Odf.: "Du hälst ee Leerserei."

Leersezäche (Odf, Rkh, Rph) - 
Lesezeichen.

Lerrer, Lirrer (Fdg), Lära (Rld) -
Leder. "Die wünn ins o's Lära."  

Lehnbaanke (Fdg) -
Lehnbank.

lehne
(Fdg, Hem)
lehnen. Fdg.: "Ech lehne mech o de Waand." (Chr. Hackler) Hem.: "Dü lehnst dech züm Fänster naus. Äs lehnte sech o nen ." 

Lehrer
(Gkh, Rld) -
Lehrer.

Lehrasche
(Gkh, Wem) -
Lehrerin. Gkh, Wem. "Mer hadden de drätte Stunne bei der nöwe Lehrasche Deitsch."

Leib (Hem, Odf, Rkh, Rp) -
Leib, Bauch.

Leibhaftije (Fdg) -
Leibhaftige. Fdg.: "Der Leibhaftije eas heannerm her."

Leibwieh (Hem) -
Leibschmerzen.

leiern (Odf, Rkh, Rph) -
leiern. Odf.: "Dos Kernd leiert beim Leerse. Es hött alles rönga geleiert." Bearb.. H. Parcinski, Rkh

Leierkaste (Odf, Rkh, Rph)
LeierkastenBearb.: H. Parzinsky, Rkh

Leifatt (Gkh) - .
Leinfett
. Bearb.: E Lauber, Gkh

Leire (Bgh, Rld, Nle), Leure (Fdg, Odf, Rkh, Rph) -
Leute. Hem.:"De Leire wünn med nem Krieg naud mieh ze dünn hon. Mer kommen noch unner de Leire, wenn ma su weira machen." Bgh: “Dos sein inse Soarde Leire.” (Das sind Leute unserer Sorte. = Die passen zu uns. Bernd Stremmel) Odf: "Leure, ma muss önga de Leure geh. Dos äas doch nur Leuregeschwätz. Dos sei doch kläne Leure. Ehr liewe Leure ! Loss doch die Leure mache, wos se winn."

leire, leed, gelärre/ geleere (Hem, Nle, Rld, Wun) - 
leiden. Wun: ech leiren, dü leydst, hä leyd, mer leiren, ehr leyd, se leiřen; Präteritum: ech leed dü leerest, hä leed, mer leeren, ehr leeret, se leeren; Konjunktiv, Pr.: ech leere, dü leerest, hä leere, mer leeren, ehr leeret, se leeren.Odf: "Wos muss ech da noch alles leire." Bearb.: H. Parcinski, Rkh

leire (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -
(immed) leire - jemand leiden, mögen. Odf: Ech kaa dech gud leire. Dä kaa ma leire." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

le-ijje, lag, geläje (Bgh, Hem, Wun), le-ijje, lok, geleje (Fdg, Odf, Rkh, Rph) -
liegen. Wun, 
Imperativ:: leg! ech lejjen, dü leist, hä leit, mer lejjen, ehr lejjet, se lejjen; Präteritum: ech lag, dü lagest, hä lag, mer lagen, ehr laget, se lagen; Konjunktiv, Pr.: ech leeje, dü leejest, hä leeje, mer leejen, ehr leejet ,se leejen .Fdg: ech lejje, du leist ...ech lok, du logest ...Odf.: leit... Hem: “Dos le-ijjet mer om Hatze. Dos hot de ganze Nocht wach geläje. De Letter lejjet om Böm. Da Platz lejjet vull vo Abfall. Loss dein Kuli net lejje. Inse Pfennijje lejjen uff da Baanke. De Wuuhrheet lejjet ee da Mette.” ” Fdg: “Ech lok längelaanks do. Hä hörr eem Dreack geeleje.” (Chr. Hackler) Odf: Em Bette le-ijje. Läg dech ee d's Bette. De leit em Bette. Wie lange wärt du da noch le-ijje bleiwe?  Loss ned immer alles le-ijje. Es Gäald leit off da Stroße. Ech hon wos le-ijje (ge)losse. Dos leit mehr schwer om Herze. De loss ech links le-ijje."

 (Ech hon mein Gaealdbeurel valaeart, ich habe meinen Geldbeutel verlegt,)

Leidonge (Odf, Rkh, Rph) - 
Leitung. Odf.: "Du höst ee laange Leidonge. Hä ewwanemmt de Leidonge.

Leidongswasser (Odf, Rkh, Rph) -
Leitungswasser

Leiharwer (Odf, Rkh, Rph) -
Leiharbeiter.

Leiwiche ( Odf, Rkh, Rph) - 
ein kurzes Leibhemdchen für Kinder, an dem die seitlich angebrachten Gummilochbänder zur Halterung der Strümpfe dienten, die am oberen Ende mit einem Knopf versehen waren. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lemmel, Pl.: Lemmen (Odf, Rkh, Rph) -
Lümmel. Odf: "Dä Lemmel wäall naud arwe. Mer hon zwee vo dä Lemmen." Bearb.: H. Parzinski

lemmeln (Odf, Rkh, Rph) -
lümmeln. sech rem lemmele - sich herumlümmeln. Odf: "Lemmel dech ned so dorem." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

lenge (Odf, Rkh, Rph) - 

lenken. Odf.: "L
eng rechdech. Lengst du de Waje? Ech lenge dä Waje. D
e hött die Situation gut gelengt."
Bearb.: H. Parzinski, Rkh


Lengrodschaldonge (Odf, Rkh, Rph) -
Lenkradschaltung. 
Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lengstange (Odf, Rkh, Rph) -
Lenkstange. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

lenn, geleehrnt (Odf, Rkh, Rph) - 
leihen. Odf.: "Dos äas nur geleehrnt, das ist nur geliehen. Lenn ma mol die Fraa, mei err ee d's Wasser gefalle."  Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lerne (Odf, Rkh, Rph) -
Linde. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lernnebäm (Odf, Rkh, Rph) -
Lindenbaum.  Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lerrer (Fdg) - 
Leder. Fdg.: "Der weall deer o’s Lerrer."
lerrich (Bgh, Hem, Rld, ), lärrich (Nle), lärrech (Odf, Rkh, Rph) – 
ledig. Odf. "Du gesst en lärreje Pätter. De äas lärrech blewe."

Lerrije (Fdg, Rld) m., n. - 
da Lerrije: der Junggeselle; dos Lerrije: die Jungfer.

Letter (Fdg, Rld) - 
Leiter.

Letterhaus
(Fdg, Rld) – 
Leiterhaus.

Letterwaage
(Gkh, Hem)
Leiterwagen. (Landwirtschaftliches Transportmittel, meist mit eisenbereiften Holzraedern.) Bearb.: H. Noellling, Gkh

Letzel
(Rld) – 
Lützel.

Letzde(r) (Odf, Rkh, Rld, Rph) – 
letzte(r). Odf.. "Ech wäall ned Letzder sei. Da Letzde be-ise de Honne.

letzdendlech (Odf, Rkh, Rph) -
letztendlich. Odf.: "Letzdendlech hötts geklappt."


leura (Odf, Rkh, Rph) -
lauter.

Levite (Fdg) -
Leviten. Fdg.: "Deam hon ejemol de Levite gelease."

lewarn (Odf, Rkh,Rph) - 
liefern. Odf.: "Ech krije wos gelewart.. Mer lewarn de Melche. Etze sein ech gelewart."

Lewerant (Odf, Rkh, Rph) -
Lieferant.

lieb (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) –
lieb. liewa, liwwa (Rld) – z.B.: “Liewa Franz…” Liwwa (Rld) – “ Dos dünn ech liwwa.”(Komparativ)
Odf: "Dos äas mer liwwa so. Mei liewes Kernd. Ehr liewe Leure. Liwwa en Spatz ee da Haand, wie ee Douje om Dach. Du liewe Zeit. Bearb.: H. Parzinsky, Rkh

lieblos (Odf, Rkh, Rph) -
lieblos. Odf.: "Du bäast so lieblos."

lichde (Bgh, Rld), lechde (Fdg, Odf, Rkh, Rph) –
leicht. Odf.: "Dos äas ganz lechte. Lechta ging’s ned. Dos äas mer ned lechte gefalle. Veele Hänne- lechte Arwed.

Lichd (Fdg, Rld) – 
Licht. Odf: "Mach de Lichder aus. Du hösst e fonselejes Lichd. Etze ged ma e Lichd off. 

lichd (Odf, Rkh, Rph) -
hell. Odf: "Es wird werra lichder."

Lichdbleck (Odf, Rkh, Rph) -
Lichtblick.

Lichtdorn (Ban) -
Hühnerauge.

Lied, Pl.: Liera (Bhg,, Nle, Rld) – 
Lied.

liere, lidde, gelidd (Wun) -
löten. Wun: Imperativ: liet! ech lieren, dü littst, hä litt, mer lieren, ehr litt, se lieren; Präteritum: ech lidde dü liddest hä lidde mer lidden ehr liddet se lidden; Konjunktiv, ech lidde dü liddest hä lidde mer lidden ehr liddet se lidden.

liewe (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph)  -
lieben. "
Ech liewe dech. Ech hon dech immer scho geliebt."

Liewe (Bgh, Odf, Rkh, Rld, Rph) – 
Liebe. Odf: "Du bäast mei große Liewe. Liewe mächt blernd.

Liewesgeschichte (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) -
Liebesgeschichte

liewenswert (Odf, Rkh, Rph) -
liebenswert. Odf: "Du bäast so liewenswert." 

liewevoll Hem (Odf, Rkh, Rld, Rph) -
liebevoll.

Liewesbrieb (Bgh, Rld) – 
Liebesbrief.

lijje, log, geloge (Hem, Odf, Rld, Rkh, Rph)  
lügen. Hem.: "Dü lijjesd wie gedruckt."

Lijje (Odf, Rkh, Rph) -
Lüge.

Lijjerei (Odf, Rkh, Rph) -
Lügerei.

lijje, log, geloge (Bgh, Odf, Rkh, Rld, Rph, Wun ) – 
lügen. Wun: Imperativ: ligg. ech lijjen, dü lijjest, hä lijjet, mer lijjen, ehr lijjet, se lijjen; Präteritum: ech log, dü logest, hä log, mer logen, ehr loget, se logen; Konjunktiv, Pr.:  ech lijjede, dü lijjedest, hä lijjede, mer lijjeden, ehr lijjedet, se lijjeden. Odf: "Ligg mech ned o! De lijjet wie gedruckt. De lijjet mer strack ee d's Gesechde. Du host geloge. De lijjet ohne rot ze wern."

lings (Bgh), links (Fdg, Hem, Wun) – 
links. Wun:" "0 da Kreizinge do vorne müss de no links abbeeje." 

linkisch
(Odf, Rkh, Rph) -
linkisch. Odf.: "Stell dech ned so linkisch o."

Linnjipp (Gkh, Wem) -  
Leinenjacke.  Dazu gehörte die Leinenhose (Linnhose).  Aus Leinen war vielfach die Kleidung der Bauern, Handwerker und einfachen Leute.

Linnhose (Gkh, Wem)  - 
Leinenhose. s. Linnjipp

Lerjes  (Fdg), Lirjes (Odf, Rkh, Rph) -
Bengel. Odf: "Du aaler Lirjes! ( Schimpfwort)." 

Lisde (Bgh, Rld) – 
Liste.

Löb (Hem, Rld), Läab (Odf, Rkh, Rph) -
Laub. Odf: "E Bännelduch voll Läab. Em Herwesd fällds Läab von Bäme."

löfe, liff, gelöfe (Bgh, Hem, Rld) -
laufen. Bgh.: "Ech liff darch de Stood." 

Lore (Bgh), Loare (Nle) -
Laden.

lore, lodde,  gelodd (Bgh, Rld) - 
laden. 1. Jemand zu einer Sitzung laden. Rld.: Mer woaren alle gelodd." 2. Einen Wagen (be)laden. "Mer loaren da Wage vul med Duffel."  3. Eine Waffe laden. Rld: ""Dos Gewähr äss gelodd." 4. Jemand als Gast einladen. Odf:  "Do komme loira gelorene Gäste." 5. geladen sein (=höchst aufgeregt)

Loase (offenes "o", Hem) -
Laasphe. "Laas,wo Gott nix von waas." (Wilhelm Hock); "Fraanemenna" (Laaspherhütte; Pl. von Frau; Wittgenstein III, S. 23)

Lob
(Fdg, Hem, OdF, Rkh, Rph) –
Lob.Odf: "Eh großes Lob ! Äje Lob stenkt, anner Lob klingt."

Lobhurrelei (Fdg), Lobhürrelei (Rld) -
Lobhudelei.

Loch (Odf, Rkh, Rph) -
Loch. Odf: "Loch o Loch, on hält doch. Du höst e Loch em Hut. Hä kemmt ee d's Loch (Gefängnis)."

locke (Odf, Rkh, Rph) -
locken. Odf.. "Ech locke de Hinna."

Lodenjoppe (Fdg) -
Lodenjoppe.

Lofd (Fdg) -
Luft. Fdg.: "Die behanneln dech wie Lofd. Du beasd doch Lofd feer mech. Glech werschde o de Loft gesetzt."

löfe, liff, gelöfe (Bgh, Rld), leafe, liff, geleafe/geläafe (Fdg, Odf, Rkh, Rph, Wun) -
laufen. Hem: Ech löfen, dü leefst, hä leeft, mer löfen u.s.w. Wun.: Imp.: läaf ! E
ch lääfen, dü leefest, hä leeft, mer lääfen, ehr lääft, se lääfen; Präteritum: ech liff, dü liffest, hä liff, mer liffen, ehr liffet, se liffen; Konjunktiv Pr.: ech liffe, dü liffest, hä liffe, mer liffen, ehr liffet, se liffen. Hem..  "Dos äss güd gelöfe." Odf.: "Trapp läafe. De läaft hernna derm her. Die zwee läafe merrenanner. Lossen läafe. Mer liffe de Trenn de Backe rönga. Met deer läaft ma baale de Gedold ewwa. Mer läaft de Gall ewwa. De läaft em sei Lewe." 

Löferei (Hem, Rld), Läaferei (Odf, Rkh, Rph) -
Lauferei. Odf.: "So e Läaferei em naud on werra naud." 

Löffeier (Hem, Rld), Läaffeua ( Odf, Rkh, Rph) - 
Lauffeuer. Odf.: "Dos brätt sech aus, wie e Läaffeuja."

Löfpass (Hem, Rld), Läafpass (Odf, Rkh, Rph) -
Laufpass. Odf.. "Hä höt dem da Läafpass gegä."

Löfschritt (Hem, Rld), Läafschreert (Odf, Rkh, Rph) -
Laufschritt. Odf.. "Em Läafschreert."

logga (Odf,Rkh, Rph) -
locker. Auch: loggerech. Odf.: Dos höt lockeje Hoorn.  Bleib logga. De höt en loggare Läwenswandel. Bern dos e bessche loggara."

Loft (Odf, Rkh, Rph) -
Luft. Odf.: "Da äas decke Loft. Ech krijje kaa Loft mieh. Mach deim Herze Loft. Ech wäall ma e bess-che Loft losse. Du bleerst alles ee de Loft. Ech broch frösche Loft." Bearb.: H. Parzinski, Rkh 

Loftgewähr (Odf, Rkh, Rph) -
Luftgewehr. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Loftloch (Odf, Rkh, Rph) -
Luftloch. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Loftschlössa (Odf, Rkh, Rph) - 
Luftschlösser. Odf.. "De baut Loftschlössa." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

lohm (Odf, Rkh, Rph) -
lahm. Odf: "Du bäast e lohme Ente." Bearb.: H. Parcinski, Rkh

Lohn (Odf,Rkh,Rph)
Lohn. Odf.: "Jede Arwet äas sein Lohn Wert. De Löhne wern immer schlächter. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lohndotte (Odf, Rkh, Rph) -
Lohntüte. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

lohne (Odf, Rkh, Rph) -
lohnen. Odf.: "Dos muss sech äach lohne. Höt sech's da wenigstens gelohnt." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

löhne (Odf, Rkh, Rph) -
löhnen. Odf.: "Etze kaane doveer löhne." Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Löhnonge  (Odf, Rkh, Rph) -
Löhnung.

loirer (Fdg) -
lauter, nur. Fdg.: "Der hött nur loirer dommes Zögg em Kobb."

loistern (Odf, Rkh, Rph) -
lauschen. Odf: "Höst du geloistert? Loister mer mol zu. Äas loistert gud zu."Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lombe (Odf, Rkh, Rph) -
Lumpen.

lombe (Nle) -
lumpen. Nle: "Glaab nur ned, mer lirre ins lombe."

Lombemann (Odf, Rkh, Rph) -
Lumpensammler. Bearb.: H. Parzinski, Rkh

Lombesack (Odf, Rkh, Rph) -
Lumpensack für  Altkleider.

Lomp (Odf, Rkh, Rph) -
Lump. Odf: "Dos ärren Lomp. Dos sei alles Lompe." (auch: Schimpfwort)

Lomperei (Odf, Rkh, Rph) -
LumpereiBearb.: H. Parzinski, Rkh

Lorbeern (Fdg) -
Lorbeeren. Fdg.: "Med deer sei kaa Lorbeern ze ernte."

Lore (Bgh, Fdg, Rld) -
Laden
. Fdg: "Mer weann de Lore scho schme-iße. D'r Lore klappt. Mer braenge de Lore e Ordnonge. Hä kaa sein Lore zumache." (Chr. Hackler)

lore, lodde, gelodd
(Bgh, Rld, Wun), lore, lödde, gelore (Fdg) -
laden; Hem: Rld, Wun: Imperativ: lod; ech loren, dü loddst, hä lodd, mer loren, ehr lodt, se loren; Präteritum: ech lodde, dü loddest,  hä lodde, mer lodden, ehr loddet, se lodden; Konjunktiv Pr. wie Präterium.  Fdg: "Der hött schwer gelore." (Der hat schwer geladen. - getrunken. vgl. Wrede/Berthold zum Hess.) Fdg: "Ech sei off dech gelore." (Ich bin auf dich geladen - wütend.)

Lore (Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph) - 
Laden. Odf: "Ech hon em Loore eegekäft." Bearb.. H. Parzinski, Rkh

Lorejonge (Fdg),Lorejunge (Hem) -
Ladenverkäufer.

Loreschwängel (Fdg) -
Ladenverkäufer (Chr. Hackler, vgl. Wrede/Berthold zum Hess.)

Loremädche (Fdg), Loremadche (Hem) -
Ladenverkäuferin.

Lorr (Bgh, Hem) –
Geschrei, auch: Gelorr.

Lorrbass (Fdg, Hem) -
Schreihals.

lorre (Fdg, Hem) –
(herum)schreien.

lore, lodde, gelodd  (Bgh, Hem) –
laden.

lorre (Bkb, Wom), losse, liss, (ge)losse (Fdg, Hem, Odf, Rkh, Rld, Rph), lasse, liss, (ge)lasse (Wun) -
lassen, ließ, gelassen. Hem.: Imperativ:loss, lossd, lorres (lass es bleiben!), lorres lejje (lass es liegen!);  ech lossen, dü lesst, hä lesst, mer lossen, ehr losst, se lossen; Präteritum (Vergangenheit): ech liss, dü lissest, hä liss ...; Konjunktiv Pr.: ech lisse, sonst wie Päteritum. Wun: Imperativ: lass!  ech lassen, dü lessest, hä lesst, mer lassen, ehr lasst, se lassen; Fdg: ech losse, du lösst, ... ech liss, du lissest... Fdg: "Ech losse m'r doch naud we-ismache. Ech liss ned no. Du lösst sofort ob vo eam. Du lissest em ka Rau. Loss'n ree."  Hem: "Loss dos ned zü! Loss de Deere uff! Ech hon Wasser ee de Wann löfe losse. Se wünnn sech scheire losse. Hä liss mech dos wesse. De Känne speele losse. Eena losse (Einen fahren lassen). Mer wünns dabei losse. Hie lesst sech's güd läwe. Dos lessst sech heere. Loss die dumme Witze. Dük, wos de ned losse kannsd. Ee dä Kneipe hon ech doch wahrambel en Hunnerder gelosse. Lossd ins genn!" Odf: "Du sat mech geh losse. Loss dos sei. Wenn du dos ned sei lesst. Hä kaas einfach ned losse. Losses läafe." Bearb.: E. Pohl, Bkb; H. Parcinski, Rkh

lose (Fdg) -
lose. Fdg.: "Du hössd e loses Mondwerk."

Lost (Odf, Rkh, Rph) -
Lust. Odf.."Ech hon kaa Lost mieh. Mer äas de Lost vagange."

lostlos (Odf, Rkh, Rph) - 
lustlos.

Lostgefiehl (Odf, Rkh, Rph) - 
Lustgefühl.

louern (Odf, Rkh, Rph) -
lauern. Odf: "De louert off mech." Bearb.: H. Parcinski, Rkh

loustan (Ban) -
aufhorchen, zuhören.

lowe, lowede, gelowed (Bgh, Fdg, Rld) -
loben. Rld: "Ma sall da Daag ned veerm Owend lowe. De hött mech gelowed.

lubben
(Ban) -
die Blumen lassen die Köpfe hängen.

Luggel (Odf, Rkh, Rph) - 
schmutzige, unordentlich gekleidete, ungepflegte PersonOdf: "Dos äss e aale Luggel." (Schimpfwort)

luggelech (Odf, Rkh, Rph) -
schmutzig, unordentlich gekleidet, ungepflegt. Odf: "Du höst so luggeleje Hoorn." Bearb: H. Parzinski, Rkh

Lummel (Hem, Rld), Lommel (Odf, Rkh, Rph) -
unordentlicher Mensch. Odf.: "Du beast en aale Lommel." (auch: Schimpfwort).

lummelich (Hem, Rld), lommelech (Odf,Rkh,Rph,) -
unordentlich, lummelig. Odf: "Zig da mol die lommleje Hose hoog."

Luppohr (Ban) -
abstehende Ohren.

Lürra (Bgh, Rld), Lurra/Lurrer (Fdg, Odf, Rkh, Rph) -
Luder. Odf: "Du stengst wie e Lurra . (Schimpfwort).
 Du bäst ee oa(r)mes Lurra." 

Lumb (Rld), Lomp (F) -
Lump.

Lumbe (Bgh, Rld), Lompe (Fdg) Pl. Lumpe -
Lumpen.

lumbe (Rld), lompe (Fdg) -
lumpen. in der Wendung:  "Sech ned lumpe losse." 

Lumbemann
(Hem), Lompemann (Fdg)  -
Lumpenmann. " Hä zieht sech immer o wie 'n richtijje  Lumbemann."  

Lumbere
i (Hem), Lomperei (Fdg) –
Lumperei.

Lumbepack (Hem), Lompepack (Fdg.) -
Lumpenpack.

Lummel
(Hem, Rld), Lommel (Odf, Rkh, Rph)
(Lummel) nachlässiger, ungepflegter Mann. Schimpfwort. Odf: "Du bäast en aale Lommel."

lummelig (Hem) -
unordentlich.
s. Lummel, Lammmel, lammelech.

lunke (Hem) -
sich legen. "Komm, lunk dech e beßche." (Wittgenstein III, S. 736)

Lürra (Bgh, Hem, Rld), Lurra (Nle) -
Luder.

Lus (Bgh) -
Los.

lus (Bgh) -
los.

lusfahre (Odf, Rkh, Rph) -
losfahren.

 
Suchen
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü